Vadības konsultācijas

Uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai, inovatīvu risinājumu ieviešanai, piedāvājam Jums konsultācijas biznesa procesu vadībai

RAŽOŠANAS PROCESA OPTIMIZĀCIJA

Optimālā ražošanas procesa veida izvēle pamatojoties uz apmeklētāju plūsmu, uzņēmuma darba specifisko raksturu u.c. raksturlielumiem. Ražošanas plūsmu secība, kritiskie kontroles punkti, ražošanas procesu diagrammas. Telpu novērtējums, piemērošanas iespējas optimālajam ražošanas procesam. Telpu tehnoloģiskā projekta izstrādes etapi, ražošanas iekārtu aprēķins, iekārtu izvietojums atbilstoši ražošanas plūsmām un piesaiste tehnoloģiskajā projektā.

ENERGOEFEKTĪVA SAIMNIEKOŠANA

Konsultācijas praktiskai rīcībai, lai samazinātu iespējamo kaitīgo tūrisma industrijas radīto antropogēno slodzi (ekoloģiskās pēdas nospiedumu vidē) - uz ekoloģiskiem standartiem veidoti pakalpojumi: • racionālu un energoefektīvu teritorijas paplašināšanu, pilnveidošanu, labiekārtošanu • bioloģiskas pārtikas un SPA pakalpojumu nodrošināšanas pamatprincipi un iespējas uzņēmumā; • separātu atkritumu savākšanu un pārstrādes organizācija; • enerģijas patēriņa samazināšanas iespējas; • rekomendāciju izstrāde apmeklētājiem videi draudzīga dzīvesveida uzturēšanai un patēriņa samazināšanai; • personāla apmācība par vides aizsardzības jautājumiem.

PAŠKONTROLES DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE

Konsultācijas higiēnas prasību reglamentējošo likumdošanas aktu atbilstības nodrošināšanai uzņēmumā Paškontroles dokumentācijas sastāvdaļas, izstrādes posmi; Kritiskie kontroles punktu identificēšana;• Monitoringa procedūras, korektīvo darbību plāns;• Audita plāna sastāvdaļas;• HACCP sistēmas dokumentācija;• Potenciālie piesārņošanās riska cēloņi;

FINANŠU VADĪBA UN GRĀMATVEDĪBA

Konsultācijas grāmatvedības, nodokļu un finanšu vadības jomās. Vadības grāmatvedība ēdināšanas un izmitināšanas uzņēmumā, kalkulācija un uzskaite, optimālā uzcenojuma noteikšana, izmaksu optimizēšana.

ES STRUKTŪRFONDI

Konsultācijas ES struktūrfondu projektu izstrādē un ieviešanā, projektu rakstīšanā, atskaišu sagatavošanā.

MĀRKETINGS UN PĀRDOŠANA

Pārdošanas speciālistu apmācība viesmīlības uzņēmumā. Aktīvā pārdošana. Mārketinga plāna un stratēģijas izstrādāšana, tirgus pētījumu veikšana.

PERSONĀLA VADĪBA

Konsultācijas personāla vadības jomā, darba tiesiskajās attiecībās.

DARBA AIZSARDZĪBA UN UGUNSDROŠĪBA

Darba aizsardzības sistēmas izveidošana un uzturēšana. Ugunsdrošības instruktāžu izstrāde un instruēšana. Konsultācijas darba aizsardzībā un ugunsdrošībā.

KONSULTĀCIJU NORISE

Konsultācijas sniedz pieredzējuši profesionāļi, konsultāciju laiki elastīgi. Konsultāciju cena ir atkarīga no izvēlētā konsultanta, tā var būt no 20–45 Ls/ stundā.