Ēdināšanas darba organizācijas pamati skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs

ESF PIAA aktivitātes 3.2.4.2. projekts „Profesionālās pilnveides programmas, rokasgrāmatas izstrāde, aprobācija Rīgas pilsētas skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pavāriem” No.2006/0018/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2. /0066/0204

SIA ”Viesnīcu un restorānu mācību centrs ”

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība

20 P 345 22

Profesionālās izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides izglītības programma

Profesionālās pilnveides programma Ēdināšanas darba organizācijas pamati skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība, darba pieredze nozarē

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums 160 stundas

Profesionālās izglītības ieguves forma Klātiene

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS APRAKSTS

Programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā dot iespēju programmas dalībniekiem apgūt ēdināšanas darba organizācijas pamatus skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.

Programmas vispārīgie mērķi: paaugstināt vispārējās zināšanas un prasmes saskarsmes psiholoģijā un komunikācijā, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības jautājumos skolu un pirmsskolas izglītības iestādēs ēdināšanas procesā nodarbinātajiem.

Programmas specifiskie mērķi: izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt sekojošas zināšanas un prasmes, lai uzlabotu ēdināšanas pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu veselīgu, sabalansētu uzturu bērniem un jauniešiem :

  • ēdināšanas uzņēmuma ražošanas darba organizācijas pamatus;
  • ēdināšanas uzņēmuma apkalpošanas darba organizācijas pamatus;
  • pārtikas produktu prečzinības pamatus;
  • vadības un finanšu grāmatvedības pamatus;
  • uztura mācības pamatus;
  • tehnoloģiskā procesa kvalitātes kontroles pamatus;
  • sanitārijas un higiēnas pamatus

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana: izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, kārto ieskaites visos mācību priekšmetos atbilstoši spēkā esošajiem norādījumiem.

Tālākizglītības iespējas: dalībnieki var apgūt kādu citu no profesionālās izglītības programmām vai izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides programmās.

MĀCĪBU PLĀNS

Mācību priekšmeti Pārbaudījuma veids Kontaktstundas
Teorija Prakse Kopā
Ēdināšanas uzņēmumu ražošanas darba organizācijas pamati 10 14 24
Ēdināšanas uzņēmuma tehnoloģiskā dokumentācija 6 6 12
Uztura mācība 11 7 18
Ēdienkaršu sastādīšana 12 12 24
Apkalpošanas organizācijas pamati slēgta tipa ēdināšanas uzņēmumos 4 2 6
Paškontroles sistēmas dokumentācija 16 8 24
Kalkulācija, budžetēšana 6 6 12
Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati 15 15 30
Informācijas sistēmas ēdināšanas uzņēmumā 4 2 6
Noslēguma pārbaudījums 4 4
Kopā 88 72 160

Viesnīcu un restorānu mācību centra rīkotājdirektore Linda Medne