Ēdināšanas serviss

SIA ,,Viesnīcu un restorānu mācību centrs”

Ēdināšanas serviss

30 T 811 02

Profesionālās izglītības programmas veids Profesionālā tālākizglītības programma

Iegūstamā kvalifikācija Pavārs

Profesionālās kvalifikācijas līmenis otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Profesijas standarta reģistrācijas numurs PS 0003

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums 649 st.

Profesionālās izglītības ieguves forma neklātiene

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi profesionālās kvalifikācijas apliecība

2007

Programmas apraksts

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā, sagatavot ēdināšanas uzņēmuma darbiniekus, kas prastu novērtēt pārtikas produktu kvalitāti, spētu veikt to pirmapstrādi, prastu rīkoties un kopt ēdināšanas uzņēmumu aprīkojumu, ievērotu sanitārijas, higiēnas un darba drošības noteikumus, gatavotu un noformētu ēdienus un piedevas, zinātu atskaites un uzskaites pamatus, spētu strādāt komandā. Programmas apguve tiek īstenota neklātienes formā.

Programmas vispārīgie mērķi:

Izglītības procesa rezultātā, dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

 • Komunicēt;
 • Sadarboties ar klientu;
 • Strādāt komandā;
 • Strādāt patstāvīgi;
 • Risināt konfliktus;
 • Mācēt sevi prezentēt

Programmas specifiskie mērķi:

Izglītības procesa rezultātā, dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

 • Veikt pārtikas produktu kvalitātes novērtēšanu organoleptiski;
 • Veikt izejvielu pirmapstrādi;
 • Gatavot pusfabrikātus;
 • Pielietot produktu termiskās apstrādes veidus ēdienu gatavošanā;
 • Gatavot pirmos ēdienus;
 • Gatavot mērces;
 • Gatavot karstos ēdienus;
 • Gatavot piedevas karstajiem ēdieniem;
 • Gatavot putraimu, miltu ēdienus;
 • Gatavot pastas (makaronu ēdienus);
 • Gatavot dārzeņu ēdienus

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Tālākās izglītības iespējas: Turpināt izglītību profesionālās pilnveides programmās; Izglītoties dažāda veida kursos un semināros

MĀCĪBU PLĀNS

Mācību priekšmeti Pārbaudes veids Kontaktstundas Pastāvīgais darbs
Pavisam kopā Kopā Teorija Praktiskās mācības
Darba aizsardzība tests 42 13 10 3 29
Sanitārija un higiēna tests 42 13 10 3 29
Prečzinība tests 36 11 9 2 25
Ēdienu gatavošanas tehnoloģija tests 99 30 25 5 69
Ražošanas darba organizācija tests 40 12 10 2 28
Ēdināšanas uzņēmumu iekārtas tests 50 15 12 3 35
Uzskaite un kalkulācija tests 50 15 12 3 35
Miltu konditorejas ražošana tests 30 9 7 2 21
Kvalifikācijas prakse 260 260 260
Kopā 649 378 195 283 271