ĒDINĀŠANAS UN VIESNĪCU UZŅĒMĒJDARBĪBA

30 P 345 22

Profesionālās izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma

Profesionālās pilnveides programma Ēdināšanas uzņēmumu uzņēmējdarbības pamati

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums 300 stundas

Profesionālās izglītības ieguves forma Klātiene

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

2006

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS APRAKSTS

Programmas mērķis:

 

  • izglītības procesa rezultātā dot iespēju dalībniekiem apgūt ēdināšanas uzņēmumu uzņēmējdarbības pamatus.

 

Programmas vispārīgie mērķi:

 

  • izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt sekojošas zināšanas un prasmes:
  • ēdināšanas uzņēmuma ražošanas darba organizācijas pamatus;
  • ēdināšanas uzņēmuma apkalpošanas darba organizācijas pamatus;
  • pārtikas produktu prečzinības pamatus;
  • vadības un finanšu grāmatvedības pamatus;
  • tehnoloģiskās projektēšanas pamatus;
  • personālvadības pamatus;
  • reklāmas, tirgzinību pamatus;
  • sanitārijas un higiēnas pamatus

 

Specifiskie mērķi: Nodrošināt programmas dalībniekus ar vispārējo un speciālo literatūru, likumdošanas aktiem u.c. literatūru, kas nepieciešama šīs programmas apguvei. Sniegt specifiskas ēdināšanas nozares prasmes un zināšanas , nodrošinot nodarbības ar kvalificētiem mācībspēkiem, no kuriem lielākā daļa ir viesmīlības nozarē nodarbinātie profesionāļi ar atbilstošu augstāko profesionālo un/vai pedagoģisko izglītību Nodrošināt iespēju dalībniekiem programmas ietveros izstrādāt visu nepieciešamo ēdināšanas uzņēmumu ražošanas un vadības dokumentāciju savam esošajam - potenciālajam uzņēmumam.

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana: programmas apguves laikā dalībnieki izstrādā noslēguma darbu, kuru programmas noslēgumā aizstāv komisijai un saņem novērtējumu 10 ballu sistēmā.

Tālākizglītības iespējas: dalībnieki var apgūt kādu citu no profesionālās izglītības programmām vai izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides programmās.

MĀCĪBU PLĀNS

Mācību priekšmeti Pārbaudes veids Teorija Prakt. darbi Kopā
Ražošanas darba organizācijas pamati ieskaite 24 18 42
Tehnoloģiskā dokumentācija ieskaite 6 6 12
Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati ieskaite 12 4 16
Ēdienkaršu sastādīšana ieskaite 14 2 16
Apkalpošanas organizācijas pamati ieskaite 14 10 24
Pārtikas produktu zinības ieskaite 6 10 16
Higiēna, sanitārija, paškontrole ieskaite 22 16 38
Kvalitātes vadības pamati ieskaite 12 4 16
Biznesa plāna sastādīšana ieskaite 12 6 18
Viesmīlības servisa pamati ieskaite 6 6 12
Finanšu, vadības grāmatvedības pamati ieskaite 24 12 36
Personālvadības pamati ieskaite 18 6 24
Mārketings, reklāma ieskaite 8 8 16
Informāciju sistēmas ēdināšanas uzņēmumā ieskaite 6 2 8
Noslēguma darba aizstāvēšana ieskaite 6 6
Kopā: 200 100 300

Viesnīcu un restorānu mācību centra direktore Linda Medne